ദൃക്സാക്ഷി voxpop documentary

ദൃക്സാക്ഷി voxpop documentary

Default avatar a2e9a80c6340f878ad8fd7bb8c610c8fa397e03b2063d2a79f8e2958749015aa By Arungeorge  |  about 7 years ago
directed by Arungeorge K David | genre : Mocumentary | ഒരു സത്യത്തേക്കാള്‍ ആയിരം നുണകളില്‍ നമ്മള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആടിനെ പട്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഏര്‍പ്പാട്.
Related Short Films
Nammalil Oral Malayalam Short Film | Rijo Vellani ( with english subtitles )
By rijo vellani
The End Malayalam Shortfilm
By Jinu
Abhimanyu |Thriller Short Film|
By Self Made productions
Abhimanyu II | TheLatestThrillerShortFilm | Director-Deepak Sai |
By Self Made productions